Algemene voorwaarden en privacyverklaring 


Betaling 

 Gezondheidspraktijk Zdravi, K. Kostalova Leefstijl en Integrale Geneeskunde, is opgenomen in het AGB-register, lid van de AVIG en BIG-geregistreerd. Hierdoor kan de behandeling (mogelijk gedeeltelijk) vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. U dient hier zelf naar te informeren bij uw verzekeraar. Het betreft prestatiecode 24005. 

De factuur ontvangt u via de email. Deze factuur kunt u ook gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. De factuur betaalt u per IBAN overschrijving of d.m.v. een betaalverzoek link met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. 

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling volledig uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten worden doorberekend aan de cliënt. 

Annulering 

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet door kan gaan. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven (weekenddagen uitgezonderd). Bij te laat annuleren worden kosten in rekening gebracht. Annulering geeft u telefonisch of per email door, waarbij datum van ontvangst bindend is. 

Dossiervoering 

 Elke zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Gezondheidspraktijk Zdravi gebruikt hiervoor het EPD van MijnDiad. U heeft het recht uw dossier op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, maximaal 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. Gezondheidspraktijk Zdravi heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners of andere betrokkenen. 

Aansprakelijkheid 

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent geeft u dit zo snel mogelijk aan. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en eventuele andere behandelingen. 

Gezondheidspraktijk Zdravi is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Gezondheidspraktijk Zdravi.

Gezondheidspraktijk Zdravi heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt haar tegen de financiële gevolgen van fouten of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de meldcode staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Elke zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg de plicht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Ook moet een zorgverlener op verzoek van het meldpunt Kindermishandeling informatie verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.Gezondheidspraktijk Zdravi zal echter altijd proberen dit in goed overleg met de betrokkenen te doen.

AVG

Gezondheidspraktijk Zdravi houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Hierover vindt u meer informatie in de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Gezondheidspraktijk Zdravi. Zij verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon en app of met uw toestemming via derden.

Gezondheidspraktijk Zdravi verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·NAW-gegevens

·Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·Geboortedatumen, BSN

·Inhoud van communicatie (dossiervoering)

Doeleinden

De persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw behandelovereenkomst en ook om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting (WGBO).Gezondheidspraktijk Zdravi verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·Het onderhouden van contact;

·Een goede en efficiënte dienstverlening;

·Het verrichten van administratieve handelingen;

·Facturering;

·Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·Het informeren van andere zorgverleners (alleen met uw toestemming);

·Collegiaal overleg, geheel geanonimiseerd;

·De verbetering van haar diensten;

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Gezondheidspraktijk Zdravi persoonsgegevens uitwisselen. Gezondheidspraktijk Zdravi kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals een boekhouder en een administratieprogramma. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij hebben geen inzage in het inhoudelijke dossier. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Gezondheidspraktijk Zdravi aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Voor zover mogelijk zal Gezondheidspraktijk Zdravi dit altijd in overleg met u proberen te doen. Gezondheidspraktijk Zdravi zal uw gegevens verder nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming.

Bewaartermijn

Gezondheidspraktijk Zdravi zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Gezondheidspraktijk Zdravi zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de WGBO. 

Beveiliging gegevens 

Het is het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Gezondheidspraktijk Zdravi passende beveiligingsmaatregelen genomen en werkt zij alleen samen met een zeer goed beveiligd EPD van MijnDiad. Voor meer informatie over hoe zij gegevens beveiligen, zie https://www.mijndiad.nl/over-mijndiad/beveiliging-en-privacy/

Uw rechten

U heeft het recht om Gezondheidspraktijk Zdravi een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Gezondheidspraktijk Zdravi verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Gezondheidspraktijk Zdravi, email: zdravi@info.nl Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gezondheidspraktijk Zdravi, laat dit dan vooral weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-05-2023.

Gezondheidspraktijk Zdravi kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogteblijft van wijzigingen.